Hello Mediator

Dag Van Het Erfrecht

Dag Van Het Erfrecht

Dit jaar vindt op 18 juni voor de eerste keer de Dag van het Erfrecht plaats. De afwikkeling van een erfenis is soms ingewikkeld, en kan het verwerken van het verlies van een dierbare nog moeilijker maken. Deskundige begeleiding door een erfrechtspecialist is daarom van belang. Wat houdt het verkrijgen van een erfenis precies in en wat komt daarbij kijken? Familie- en scheidingsmediator Samira Akbari geeft een toelichting.

 

Versterferfrecht of Testamentair Erfrecht?

U komt met het Erfrecht in aanraking wanneer iemand in uw nabije omgeving is overleden. Heeft de overledene een testament op laten maken? Dan is het testamentaire erfrecht van toepassing. Is er geen testament opgemaakt, dan geldt het versterferfrecht. Meer hierover leest u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erven/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-versterferfrecht-en-testamentair-erfrecht. Het afwikkelen van een nalatenschap kan al gauw meer dan een jaar duren. Als er conflicten ontstaan tussen de erfgenamen kan deze periode oplopen tot enkele jaren.

 

Bent u aangewezen als erfgenaam?

Als erfgenaam ontvangt u (een deel van) de erfenis en bent u verantwoordelijk voor het afwikkelen van de nalatenschap. Indien er meerdere erfgenamen zijn, draagt u deze verantwoordelijkheid samen. Wanneer u als erfgenaam wordt aangewezen, dan staat u voor een belangrijke keuze. Wilt u de erfenis zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of juist verwerpen?

 

Zuivere aanvaarding

Een zuivere aanvaarding houdt in dat u, samen met eventuele andere erfgenamen, alle schulden en bezittingen uit de erfenis overneemt. U kunt niet terugkomen op deze keuze, ook niet als op een later moment blijkt dat er schulden in de erfenis zaten.

 

De valkuil bij deze wijze van aanvaarding is het ‘per ongeluk’ zuiver aanvaarden. Dit gebeurt wanneer u bijvoorbeeld financieel waardevolle spullen van de overledene meeneemt, zonder op papier vast te leggen dat u dit bijvoorbeeld doet om veiligheidsredenen. Betaalt u een schuldeiser of neemt u geld op van de rekening van de overledene? Dan aanvaardt u de erfenis tevens ‘per ongeluk’ zuiver.

 

Beneficiaire aanvaarding

Om te voorkomen dat u de schulden uit een erfenis op zich neemt, kunt u een erfenis beneficiair aanvaarden. U ontvangt dan alleen de bezittingen uit de erfenis. Bij deze wijze van aanvaarding komt echter wel wat meer werk kijken voor de erfgenamen. De kans is groot dat er een vereffeningsprocedure gevolgd moet worden bij de rechtbank. Dit houdt in dat het positieve saldo van de nalatenschap zoveel mogelijk wordt gebruikt om de schulden van de nalatenschap van te betalen. Het positieve saldo dat overblijft, wordt uitgekeerd aan de erfgenamen. Deze procedure hoeft echter niet altijd gevolgd te worden. De uitzonderingen op deze procedure leest u hier: https://www.rechtspraak.nl/Onderwerpen/Erfenis/#tabs

 

Verwerpen

Wilt u niets met de erfenis te maken hebben of heeft u het vermoeden dat de erfenis enkel bestaat uit schulden? Dan kunt u de erfenis verwerpen. U ontvangt dan ook geen goederen uit de boedel waar u eventueel emotionele waarde aan hecht. Meer informatie over het verwerpen van een erfenis leest u hier: https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/erfenis/hoe-kan-ik-een-erfenis-verwerpen/

 

Onterving

Wanneer er sprake is van onterving, deelt u niet mee in de erfenis. Volgens de geldende regelgeving heeft u echter wel recht op de legitieme portie. Dit is een geldbedrag dat gelijk staat aan de helft van het bedrag dat u (wettelijk gezien) zou erven. In sommige gevallen omvat de legitieme portie ook rechten. Zo mag een onterfde partner soms nog blijven wonen in het huis van de overleden partner. De legitieme portie ontvangt u niet automatisch, maar kunt u binnen vijf jaar na overlijden opeisen bij de erfgenamen en/of de executeur.

 

In 2016 heeft onderzoeksbureau GfK onder 1000 Nederlanders gepeild (https://www.knb.nl/nieuwsberichten/40-procent-nederlanders-voor-onterven-van-kind) hoeveel mensen er voor dan wel tegen een volledige onterving waren; zonder legitieme portie. Maar liefst 40 % van de deelnemers stemde voor een volledige onterving. In de praktijk wordt nog steeds gediscussieerd over de vraag of de legitieme portie wel van deze tijd is. De mogelijke redenen hiervoor zijn uiteengezet in dit artikel: https://www.ad.nl/geld/onterfd-kind-houdt-recht-op-nalatenschap-legitieme-portie-niet-meer-van-deze-tijd~a0ff4fa8/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

 

Komt u er met de erfgenamen niet uit?

Er zijn diverse manieren om alsnog samen tot een verdeling te komen. Dit kan via de rechtbank, via een familieveiling of via een notaris. U kunt ook een mediator inschakelen om weer met elkaar in gesprek te komen en samen onder begeleiding van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde tot een verdeling te komen die passend is voor alle erfgenamen. Om een dergelijke mediation te kunnen starten, is het van belang dat de erfgenamen wel met elkaar om tafel willen. U leest meer over mediation bij nalatenschap op deze pagina: www.hellomediator.nl/geschillen/nalatenschap/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

drie + 11 =