Hello MediatorWat Moet Er In Een Vaststellingsovereenkomst Staan?

Wat Moet Er In Een Vaststellingsovereenkomst Staan?

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan? Jij bepaalt samen met je werkgever welke afspraken je maakt rondom de beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst. Deze afspraken worden in het algemeen in een overeenkomst vastgelegd, de beëindigingsovereenkomst of de vaststellingsovereenkomst. In dit artikel worden beide begrippen door elkaar gebruikt.

Hoewel de inhoud van elke beëindigingsovereenkomst per geval verschilt, zijn er een aantal bepalingen die in vrijwel alle beëindigingsovereenkomsten terugkomen:

1.   Einddatum

Houd bij het bepalen van deze einddatum rekening met de fictieve opzegtermijn. Als jouw arbeidsovereenkomst eindigt zonder de opzegtermijn in acht te nemen, zal het UWV u een wachttermijn in rekening brengen. Dit komt er in de praktijk op neer dat je pas een of enkele maanden na jouw ontslag voor WW in aanmerking komt.

 

2.   Ontslagvergoeding

Meestal vormt de ontslagvergoeding het centrale punt in een beëindigingsovereenkomst. Als er een goede reden is voor het ontslag, zal jouw werkgever voor de hoogte van deze vergoeding waarschijnlijk willen aanknopen bij de transitievergoeding. Als er geen overtuigende ontslagreden is, zal er aanleiding kunnen zijn voor een (fors) hogere vergoeding en wordt ook nog regelmatig gebruik gemaakt van de kantonrechtersformule. Ook komt het voor dat een werknemer afziet van een ontslagvergoeding, maar in ruil hiervoor nog een bepaalde periode in dienst blijft. De werknemer kan dan vanuit een ‘werkende’ situatie omkijken naar een nieuw dienstverband. Ook is het verstandig om af te spreken wanneer de ontslagvergoeding uiterlijk uitbetaald zal worden.

 

3.   Eindafrekening

Het is gebruikelijk dat de werknemer bij zijn ontslag nog een slotbetaling ontvangt voor wat betreft de opgebouwde, maar niet-genoten vakantiedagen en de vakantietoeslag naar rato. Als er sprake is van een dertiende maand, bonussen, aandelen of opties moeten ook hierover afspraken worden gemaakt.

 

4.   Vrijstelling van werkzaamheden

Is het de bedoeling dat je tot aan jouw ontslagdatum gewoon blijft werken? Of wordt je vrijgesteld van werk met behoud van salaris en emolumenten? In veel gevallen wordt afgesproken dat de werknemer bepaalde zaken overdraagt of afrondt en dat direct daarna sprake is van een vrijstelling van werkzaamheden.

 

5.   Concurrentie- en relatiebeding

Als je gebonden bent aan een concurrentie- of relatiebeding, dan is het belangrijk om in de vaststellingsovereenkomst goed te regelen wat de bedoeling is van een dergelijk beding na het ontslag. Moet het vervallen of is het de bedoeling dat een eventueel concurrentiebeding in stand blijft? Als het initiatief van de beëindiging van het dienstverband uitgaat van de werkgever, dan is het gebruikelijk dat een concurrentiebeding komt te vervallen of wordt omgezet in een relatiebeding.

 

6.   Geheimhoudingsbeding

Op verzoek van de werkgever wordt er vaak een geheimhoudingsbeding in een vaststellingsovereenkomst opgenomen. Op grond van dit beding mag je bijvoorbeeld geen bedrijfsgevoelige informatie aan derden bekend maken. Ook verbiedt een geheimhoudingsbeding je meestal om de inhoud van de vaststellingsovereenkomst openbaar te maken.

 

7.   Inleveren van bedrijfseigendommen

In de vaststellingsovereenkomst wordt opgenomen wanneer je de bedrijfseigendommen, zoals een auto van de zaak, laptop en mobiele telefoon, moet inleveren.

 

8.   Getuigschrift en referenties

Een werkgever is verplicht om na jouw ontslag een getuigschrift af te geven. Maar volgens de wet hoeft dit geen positief getuigschrift te zijn. Voor jou als werknemer is daarom aan te raden om in de vaststellingsovereenkomst te laten opnemen dat jouw werkgever een positief getuigschrift en referenties zal afgeven.

 

9.   Finale kwijting

Dit is een gebruikelijke slotbepaling aan het einde van de beëindigingsovereenkomst. Beide partijen verlenen elkaar finale kwijting. Dit houdt in dat de werkgever en de werknemer met elkaar afspreken dat er geen andere afspraken of claims meer zijn buiten de afspraken die geregeld zijn in de vaststellingsovereenkomst. Je moet dus goed nagaan of alle zaken die je geregeld wilt hebben ook daadwerkelijk in de vaststellingsovereenkomst verwoord zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons